Menu

Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN

for Bestyrelsen i Ølstykke Fodbold Club af 1918

 

Udover de i foreningens love fastsatte regler for Bestyrelsen gælder følgende forretningsorden:

1.1 Intet medlem af Bestyrelsen kan alene udøve beføjelser. Formanden kan dog imellem møderne ekspedere almindelige løbende sager. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af Formanden på Bestyrelsens vegne, men således at beslutningen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

1.2 Klager over foreningens forhold skal forelægges Bestyrelsen.

1.3 Ansøgninger i forbindelse med anliggender, der skal behandles af Egedal Kommune, skal forelægges Bestyrelsen.

1.4 Såvel ansættelseskontrakter som enkelt dispositioner, der overstiger de af Ledelsen vedtaget økonomiske beføjelser (fastsættes årligt ved vedtagelse af budgettet), skal altid forhåndsgodkendes af Bestyrelsens tegningsberettigede medlemmer.

 

Bestyrelsesmøder

2.1 Der afholdes bestyrelsesmøder en gang om måneden, undtagen i sommerperioden.

Hvis det anses for værende nødvendigt, indkaldes der ekstraordinært.

2.2 Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder foretages af Formanden, men 2 andre medlemmer af Bestyrelsen eller Forretningsføreren har ret til at kræve møde afholdt ved henvendelse til Formanden, såfremt der foreligger motiveret dagsorden.

2.3 Formanden sørger for, at ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 6 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder kan ske med 3 dages varsel.

2.4 Foreningens forretningsfører deltager som referent ved bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret.

2.5 Andre personer kan af bestyrelsen indbydes til at deltage i drøftelsen af enkeltsager på dagsordenen. Disse personer kan dog ikke deltage i den videre sagsbehandling.

Bestyrelsen vedtager ved afstemning hvorvidt det er relevant om vedkommende skal have foretræde ved bestyrelsesmødet.

2.6 Forslag/sager der kræver bestyrelsens holdning/beslutning imellem møderne, kan behandles via mail med en svar tid på max. 3 hverdage.

 

Dagsorden

3.1 Dagsordenen til ordinære bestyrelsesmøder tilsendes de deltagende på bestyrelsesmødet senest 3 dage før mødet.

3.2 Følgende punkter optages normalt på dagsordenen for de ordinære bestyrelsesmøder:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Nyt fra Kontoret
  3. Gennemgang og status på opgaver/projekter (evt. i henhold til årshjul)
  4. Nyt fra Formanden
  5. Nyt fra Næstformanden
  6. Nyt fra Kassereren
  7. Nyt fra afdelingsformændene
  8. Nyt fra Cafeen
  9. Eventuelt

3.3 Anonyme klagemål kan ikke blive optaget på dagsordenen.

3.4 Medlemmer af Bestyrelsen eller Ledelsen kan ved mødets begyndelse bede om ændring i rækkefølgen af de sager, der er til behandling, såfremt der foreligger relevant årsag.

3.5 Punkter kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis bestyrelsen er fuldtallig, og beslutningen er enstemmig.

3.6 Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder fremsendes motiveret dagsorden sammen med mødeindkaldelsen.

3.7 Der kan ikke træffes beslutninger vedrørende spørgsmål, der optages til drøftelse under eventuelt, med mindre en fuldtallig bestyrelse er enig herom.

Bestyrelsens forhandlinger

4.1 Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.2 Ethvert medlem har ret til at forlange en afgørelse foretaget ved afstemning, herunder at afstemningen kan være skriftlig.

4.3 Formanden leder bestyrelsesmøderne og drager omsorg for, at beslutninger gennemføres.

4.4 Forretningsføreren fører mødeprotokol i form af beslutningsreferat, som tilsendes Bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Et mindretal kan kræve sine opfattelser tilført protokollen i kortfattet form. Ved bestyrelsesbeslutninger, der videregives skriftligt, kan sådanne mindretalsudtalelser kræves påført skrivelsen.

4.5 Medlemmer af Bestyrelsen skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som de i medfør af deres deltagelse ved bestyrelsesmøder bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur og bestyrelsens skøn er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af Bestyrelsen.

4.6 Såfremt et medlem af Bestyrelsen i en given situation er inhabil, har denne ikke stemmeret.

En person betragtes som inhabil, såfremt denne har personlig eller økonomisk interesse.

4.7 Såfremt Formanden udtræder utidigt, eller der måtte forekomme længerevarende fravær, vil Næstformanden indtræde som Formand, og suppleanten vil derfor træde ind som Næstformand. Skulle det samme ske for Kassereren, vil Næstformanden overtage rollen, og suppleanten vil indtræde som næstformand. Hvis suppleanten ikke ønsker at indtræde som varig Formand/Næstformand, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt: Valg til Formand respektive Næstformand.

4.8 Formanden kan som den eneste udtale sig på klubbens vegne. Ansvaret kan dog videregives, såfremt det er hensigtsmæssigt for den pågældende situation.

Forretningsorden

5.1 Ændringer i eller tillæg til en forretningsorden kan kun foretages på et bestyrelsesmøde med tilslutning fra 4/5 af samtlige medlemmer af Bestyrelsen.

 

Således godkendt på bestyrelsesmødet den 07.10.2021

 

____________________________                               ___________________________

Formand                                                                        Næstformand

Michael Hansen                                                             Flemming Wiil

 

 

____________________________                              

Kasserer                                                                        

Ken Møller                                               

 

 

____________________________                               ___________________________

Ungdomsafdeling – Piger                                              Ungdomsafdeling - Drenge

Andreas Bakbøl                                                             Jakob Dietzer-Fog

 

 

____________________________                               ___________________________

Senior                                                                             Old Boys/Veteran

Bibi Underlien                                                                Niels Skotte

 

 

Luk