Menu

1971

1971

På det første bestyrelsesmøde i 1971 diskuterede man igen den nye tilskudsordning, som efterhånden havde været til behandling næsten et år.

Den nye hals fremtidige ejerforhold blev behandlet.
Skulle det være kommunens hal eller en selvejende institution?

Der var forslag fremme om, at foreningen skulle forestå en konditest for alle kommunens borgere.

Vedrørende sommerfesten aftaltes det at holde et møde med politimesteren i Frederikssund for at løse sagen fra året før, samt drøfte spiritusbevillingen.

Endelig drøftede man distributionen af det nye medlemsblad, som var næsten klar med det første nummer.

Kort efter nytår blev det første klubblad udsendt, men det kom desværre hurtigt i vanskeligheder. I 1971 udkom udkom 9 numre, i 1972 6 numre og i 1973 kom bladet 3 gange. Vanskelighederne var dels af økonomisk art, dels manglende tid for dem, der godt ville arbejde med det og endelig stofnød fra de enkelte afdelinger.

I vinteren 1971 bliver tilskuddet fra kommunen lagt i faste rammer:
26,60 kr. pr betalende medlem under 25 år — i 1971 ca. 16.000 kr.

3 græsbaner og 1 grusbane bliver indviet i 1971.

I februar 1971 bliver tegninger og tilbud på den nye hal fremlagt. Tilbuddet lød på 2,5 mill kr. Bygherren lovede hallen færdig 9 måneder efter første spadestik.

I april 1971 afholdt ØIF den før omtalte konditest for byens borgere. Der deltog 200, og man ville forsøge igen til efteråret.

Også i april 1971 besluttede man at tegne et Falck-abonnement for foreningens medlemmer, men det blev ikke til noget på grund af prisen.

På et bestyrelsesmøde den 16. juni 1971 diskuteredes et program for udvidelse af idrætsanlægget. Man havde behov for det dobbelte af de nuværende 4 baner og forudså et endnu større behov de kommende år.

I forbindelse med den kraftige tilflytning til kommunen, kom der mange nye fodboldspillere til klubben, og de højnede klubbens sportslige standard, så i begyndelsen af 1970’erne rykkede klubben op 3 år i træk: 1971 til serie 2, 1972 til serie 1 og i 1973 sjællandsmesterskab i serie 1 og oprykning til sjællandsserien, hvor ØIF spillede i 2 sæsoner.

I efteråret 1971 forsøgte man sig med damefodbold, og det faldt så heldigt ud, at man i 1972 tilmeldte 1 juniorhold og 1 pigehold. 

I juni måned 1971 var 13 drengespillere fra ØIF på et 3-dages ophold på Gerlev idrætshøjskole. Leder på turen var Børge Petersen.

I efteråret 1971 skænkede en ny sportsforretning en fodbold og en håndbold til foreningen. Dette skete ved afslutningsfesten, og samtidig tilbød forretningen 5% ved køb imod forevisning af medlemskort. Rabatten ville tilfalde klubben.

Den 9. november 1971 blev Erhard Filtenborg valgt som formand for fodboldudvalget i seniorafdelingen med Jørgen Hansen som kasserer.

Formand for ungdomsudvalget blev Erik Dyberg.
Luk